Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Koudpilsje.nl hierna te noemen Koudpilsje, en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes.

2.1 De door Koudpilsje gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Offertes zijn gebaseerd op gegevens bekend en geldig op de datum van aanbieding en op de veronderstelling dat de daaruit voortvloeiende opdrachten worden uitgevoerd onder regelmatige omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief b t.w. en exclusief wettelijke verwijderingsbijdragen, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien van een offerte geen gebruik wordt gemaakt, behoudt Koudpilsje zich het recht voor alle ter beschikking gestelde bescheiden zoals tekeningen, documentatie, monsters en andere gegevens terug te verlangen. In geen geval mogen de door Koudpilsje verstrekte gegevens worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven voor enig ander doel dan voor de aanbieding zelf of de daaruit voortvloeiende opdracht.

2.5 Opdrachten tot levering voortvloeiend uit de door Koudpilsje gemaakte aanbieding, zijn bindend als zij door Koudpilsje schriftelijk zijn bevestigd en door een van haar daartoe gemachtigde functionaris zijn ondertekend.

Artikel 3. Levering.

3.1 Tenzij anders overeengekomen is, geschiedt levering Franco Nederlandse bestemming.

3.2 De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking werden gesteld.

3.3 Indien de koper afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4. Levertijd.

4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Koudpilsje zal nimmer aansprakelijk zijn voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven of overeengekomen levertijden.

4.3 Levertijden worden gerekend vanaf het moment dat de opdrachtgever alle noodzakelijke informatie aan Koudpilsje heeft verstrekt om een ononderbroken uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 5. Deelleveringen.

Het is Koudpilsje toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd is Koudpilsje bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen.

De koper dient bij het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk melding te maken van  eventuele eisen welke in verband met de bestemming van de goederen niet overeenkomen met de standaardeisen.

Artikel 7. Monsters en modellen.

Indien door Koudpilsje een model, een monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheid van de te leveren goederen kunnen van het monster of model afwijken, tenzij nadrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of model.

Artikel 8. Wijziging in te leveren goederen.

Koudpilsje is bevoegd goederen te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de leveren goederen, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de goederen die een verbetering betekenen.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst.

9.1. De vorderingen van Koudpilsje op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Koudpilsje omstandigheden ter kennis komen die Koudpilsje goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Koudpilsje de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Koudpilsje bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Koudpilsje schadevergoeding te vorderen.

9.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Koudpilsje zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat uitlevering van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Koudpilsje bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie.

10.1. Koudpilsje garandeert de door haar geleverde zaken overeenkomstig haar service- en garantievoorwaarden gedurende een periode van 12 maanden na levering voor bedrijfsmatig gebruikte apparatuur en 24 maanden voor huishoudelijk gebruik.

10.2. Koudpilsje kan er voor kiezen om gedurende die periode defecten te repareren dan wel het geleverde om re ruilen. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

10.3. Voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, is Koudpilsje niet aansprakelijk.

10.4 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling en slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Van garantie zijn uitgesloten kunststof- en glazen delen, alsmede lampjes. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: corrosie, onoordeelkundige opslag, montage of gebruik, nalatigheid van de koper.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud.

11.1. De door Koudpilsje geleverde zaken blijven het eigendom van Koudpilsje totdat de koper aan alle verplichtingen heeft voldaan11.2. De door Koudpilsje geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of toegepast. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

11.3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Koudpilsje gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe medewerking te verschaffen op straffe van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

11.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Koudpilsje zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

11.5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Koudpilsje:

  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van verkoper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Koudpilsje op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  • de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemer bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Koudpilsje geleverde zaken te verpanden aan Koudpilsje op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Koudpilsje;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Koudpilsje ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12. Gebreken-klachttermijnen

12.1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk als daarna mogelijk is – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient te worden nagegaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemt met het  overeengekomen;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en/of aan de eisen die gesteld worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

12.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit te vermelden op de vrachtbrief, dan wel dit schriftelijk binnen 48 uur na aflevering aan Koudpilsje te melden.

12.3. Niet zichtbare gebreken (zoals beschadigingen) dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Koudpilsje te melden.

12.4 Ook indien de koper reclameert blijft zijn verplichting tot volledige betaling en afname van de gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Koudpilsje worden geretourneerd.

Artikel 13. Betaling.

13.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

13.2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

13.4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten.

14.1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: 15% over de eerste € 7500,00 – 10% over het meerdere tot € 15.000,00 – 8% over het meerdere tot € 40.000,00 en 5% over het meerdere.

14.2. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

15.1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

15.2. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 16. Overmacht.

16.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Koudpilsje zijn toe te rekenen. Hieronder zullen ( indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan Koudpilsje, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Koudpilsje afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

16.2. Koudpilsje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreden nadat Koudpilsje haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Koudpilsje opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Koudpilsje niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4. Indien Koudpilsje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Geschilbeslechting.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Koudpilsje blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Koudpilsje en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging van voorwaarden.

Koudpilsje is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Koudpilsje zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.